Ports of East and West Coast of India

October 30, 2021

भारत के पूर्वी व पश्चिम तट के बंदरगाह

👉कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गऐ

★ का – कांडला – गुजरात
★ न्हा – न्हावाशोवा – महाराष्ट्र
★ मामा – मार्मागोवा – गोवा
★ मंगनी – मंगलौर – कर्नाटक
★ को – कोचीन – केरल
★ मुंबई – मुंबई – महाराष्ट्र


admin